Skip links

Disclaimer van DS Advocaten

Alhoewel DS advocaten getracht heeft om de op deze website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt DS advocaten geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.
Alle informatie op de website van DS advocaten heeft een informatief karakter. DS advocaten en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website. Alle informatie en software worden geleverd ‘zoals deze is’ en zonder enige garantie.

DS advocaten en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de DS advocaten website of die gebaseerd is op de inhoud van de websites is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan DS advocaten. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van DS advocaten. Het is bezoekers van de website van DS advocaten niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met DS advocaten voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. DS advocaten neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

DS advocaten houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Werkwijze DS Advocaten